جهت تماس با بخش های مختلف از راه های زیر استفاده کنید:

مشاوره : info@cheltikenews.ir

خدمات و فنی : service@cheltikenews.ir

دفتر مرکزی : office@cheltikenews.ir